Skip to main content Skip to footer

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Bij structureel werk hoort een vast contract, zo is het uitgangspunt. Basiscontracten gaan de oproepcontracten en min-max-contracten vervangen.

In de hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt beschrijft Van Gennip de koers die het kabinet heeft ingezet naar de hervorming van de arbeidsmarkt. Het rapport van de Commissie Regulering van Werk en het MLT-advies van de SER vormen daarbij een belangrijke leidraad.

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Het kabinet werkt langs vijf thema’s aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt:

 1. Het aangaan van duurzame arbeidsrelaties stimuleren binnen wendbare ondernemingen en het beter reguleren van tijdelijke contracten en driehoeksrelaties.
 2. Een gelijker speelveld tussen werknemer en zelfstandige, meer duidelijke en opeisbare regels en handhaving.
 3. Altijd uitzicht op nieuw werk (via leven lang ontwikkelen en een goede arbeidsmarktinfrastructuur).
 4. Aanpassingen in de arbeidsongeschiktheidswetgeving (WIA).
 5. Meedoen aan de basis van de arbeidsmarkt.

De komende maanden worden de verschillende deelonderwerpen verder worden uitgewerkt. In de brief hoofdlijnen arbeidsmarkt worden met name de eerste twee thema’s verder uiteengezet.

 

Vast contract wordt leidend

Om meer zekerheid te bieden aan werknemers met flexibele contracten wordt structureel werk in principe georganiseerd op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, in lijn met het uitgangspunt van de SER. Daarom worden de volgende vier maatregelen uitgewerkt:

 • Oproepcontracten en min-max-contracten gaan in hun huidige vorm verdwijnen en worden vervangen door basiscontracten, zodat er meer werkzekerheid en roosterzekerheid komt.
 • Uitzendcontracten worden verder gereguleerd zodat de positie van uitzendkrachten wordt verbeterd. Ook moet er ten minste sprake zijn van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden ten opzichte van de werknemers die direct in dienst zijn.
 • Opeenvolgende tijdelijke contracten (draaideurconstructie) worden tegengegaan door de pauze in de keten te schrappen. Een aparte regeling voor seizoenswerk wordt onderzocht.
 • Er komt een arbeidscommissie; een laagdrempelige voorziening die de positie kan versterken van kwetsbare werknemers, zoals arbeidsmigranten, bij conflicten over bijvoorbeeld hun loon.

 

Duurzame arbeidsrelaties aantrekkelijker maken 

Begin 2023 moeten de volgende maatregelen zijn uitgewerkt om het aangaan van duurzame arbeidsrelaties aantrekkelijker te maken:

 • Het bevorderen dat werknemers van werk-naar-werk worden begeleid na beëindiging van het arbeidscontract.
 • Deeltijd-WW, waarbij werkgevers de mogelijkheid krijgen om werknemers tijdelijk minder te laten werken. Voor de uren dat er minder gewerkt wordt, kan gebruik gemaakt worden van de deeltijd-WW uitkering.
 • Het verbeteren van de regeling rondom loondoorbetaling bij ziekte door in het tweede jaar in te zetten op terugkeer bij een andere werkgever.

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Wil je meer weten over een opleiding? Of een advies welke opleiding jou het beste past? Bel met Christel, Paul, Sandra, Judith of Maria!

 

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Zowel de WRR als de Commissie Regulering van Werk hebben aandacht gevraagd voor de beperkte bescherming tegen sociale risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en (een ontoereikend) aanvullend pensioen van zelfstandigen. Daarmee hangt samen dat zelfstandigen relatief beperkter bijdragen aan de financiering van de sociale zekerheid en de fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandig ondernemers ongelijk is.

Deze kabinetsperiode wordt daarom ingezet op een gelijker speelveld tussen contractvormen. Onder meer door de komst van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, mogelijkheden pensioen op te bouwen voor zelfstandigen en beperking van de zelfstandigenaftrek. Ook wordt het toezicht en de handhaving op schijnzelfstandigheid verbeterd, waarbij het handhavingsmoratorium uiterlijk 1 januari 2025 wordt afgeschaft.

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen stuit echter op zo veel problemen bij het UWV en de Belastingdienst dat deze pas tussen 2027 en 2029 kan ingaan.

 

Aanpassingen in de WIA 

De brief gaat niet nader in op de hardheden in de WIA. Hiervoor verwijzen wij naar de knelpuntenbrief van 17 juni 2022 die het UWV aan de minister heeft gezonden. Er is een fundamentele herziening nodig om de hardheden weg te nemen waaronder het niet voldoen aan het ILO-121 verdrag. En ook moet er een antwoord komen om de wachttijden voor de sociaal medische beoordelingen op te lossen. Eind van de zomer informeert het kabinet de Kamer over de mogelijke aanpassingen in de WIA.

 

 

Artikelen

Geschreven door

Marjol Nikkels, vaktechnisch directeur