Skip to main content Skip to footer

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Aan deze vereenvoudigde WIA-beoordeling komt geen verzekeringsarts te pas. Mensen worden alleen  beoordeeld door een arbeidsdeskundige en krijgen dan in principe een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100). Tenzij ze nog werken en minder dan 35 procent inkomensverlies hebben, de grens om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering. Als er mogelijk sprake is van duurzaamheid, kijkt er wel een verzekeringsarts mee en is er alsnog een IVA-uitkering mogelijk.

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Het doel van deze maatregel is om de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen terug te dringen. Door het tekort aan verzekeringsartsen bleven de achterstanden verder oplopen. Eind 2021 waren er al 12.000 mensen die langer op de uitkomst van hun WIA-claimbeoordeling moesten wachten.

Naast de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor de 60-plussers zijn er meer maatregelen doorgevoerd. Het UWV werkt nu landelijk met een regiemodel voor sociaal-medische dienstverlening met taakdelegatie. Dus professionals werken onder regie van de verzekeringsarts in een sociaal-medisch centrum aan de beoordeling en begeleiding naar werk. Ook wordt beoordeeld waar er een effectievere inzet mogelijk is van de verzekeringsarts binnen de Ziektewet. De focus komt minder te liggen op de eerstejaars Ziektewetbeoordelingen (EZWB) maar meer op sociaal-medische dienstverlening richting werk en/of herstel.

 

Voorwaarden vereenvoudigde WIA-beoordeling

De vereenvoudigde WIA-beoordeling geldt voor personen die de grens van twee jaar ziekte bereiken tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 en dan 60 jaar of ouder zijn. Een voorwaarde is wel dat werkgever en werknemer beiden instemmen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling. De (middel)grote werkgevers zullen dit ook wel doen. Want bij een vereenvoudigde beoordeling vindt er geen toerekening van de uitkering aan de werkgever plaats binnen de Werkhervattingskas en ook niet aan de WGA-eigenrisicodrager. De financiering vindt namelijk plaats uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

 

De Werkhervattingskas (WHK)

Normaliter wordt de eerste 10 WGA-jaren gefinancierd uit de Werkhervattingskas. Dit is ook het geval voor de reguliere WIA-beoordelingen waar een WGA-recht uitkomt. De Werkhervattingskas kent voor (middel)grote bedrijven een premiedifferentiatie die gekoppeld is aan de instroomschade. Een bedrijf dat het slechter heeft gedaan qua instroom dan het landelijk gemiddelde, betaalt een opslag op de gemiddelde premie. Bedrijven die het beter hebben gedaan krijgen een korting.  

Bedrijven die WGA-eigenrisicodrager zijn betalen geen premie aan het UWV, maar financieren de WGA-uitkeringen zelf. De overheid heeft nu besloten dat werkgevers niet met extra kosten te maken mogen krijgen als gevolg van de vereenvoudigde WIA-beoordeling. Daarom is er nu voor gekozen deze WGA-last te financieren uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds en niet uit de Werkhervattingskas.

 

Financiering uit Arbeidsongeschiktheidsfonds

Het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) is niet afhankelijk van de eigen schade die de werkgever heeft veroorzaakt. Sinds 1 januari 2022 geldt er wel een gedifferentieerde Aof-premie, maar deze is gekoppeld aan de loonsom. Kleine bedrijven betalen een lagere Aof-premie dan middelgrote en grote bedrijven. Voor het premiejaar 2023 ligt de grens tussen klein en (middel)groot bij een  loonsom van € 905.000, terugkijkend naar de loonsom uit het jaar 2021.

Door de lasten van de vereenvoudigde WIA-beoordeling te betalen vanuit het Aof, hoeven ook de WGA-eigenrisicodragers niet voor deze WGA-lasten te betalen. Wel geeft het UWV aan dat de WGA-eigenrisicodrager actief de re-integratiedienstverlening moet doorzetten op het moment dat er nog arbeidsmogelijkheden zijn.

 

Tijdelijke maatregel

De vereenvoudigde WIA-beoordeling is bewust een tijdelijke maatregel. De overheid wil voorkomen dat deze maatregel een aanzuigende werking krijgt als een soort VUT-regeling. De oudere werknemers die niet meer mee kunnen komen, kunnen dan via de ziekteroute alsnog afvloeien zonder dat dit voor rekening komt van de werkgever. De regeling is daarom alleen van toepassing als de werknemer tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2023 60-plus is na afloop van de twee jaar ziekte.

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Wil je meer weten over een opleiding? Of een advies welke opleiding jou het beste past? Bel met Christel, Paul, Sandra, Judith of Maria!

 

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Het UWV benadrukt dat de maatregelen van de korte termijn nog niet voldoende zijn om de achterstanden weg te werken. De achterstand blijft namelijk oplopen, zowel door een stijgende ZW- en WIA-instroom als een afname van het aantal beschikbare verzekeringsartsen. Bij een ongewijzigde wet- en regelgeving en de huidige werkwijze zal in 2030 de vraag naar verwachting 33% hoger zijn dan het beschikbare aanbod. Er zal dus meer moeten gebeuren. En daarvoor zijn er op de middellange termijn nog de volgende plannen om capaciteit bij de verzekeringsartsen uit te sparen:

Laten vervallen van het duurzaamheidscriterium en afschaffen van de IVA; dit verkort de beoordelingstijd bij de grote groep volledig arbeidsongeschikten. En de herbeoordelingsverzoeken nemen af doordat er minder vaak een financiële prikkel voor hen is om een herbeoordeling aan te vragen (van WGA over naar IVA is aantrekkelijk voor de werkgever en werknemer).

Na 5 jaar volledige arbeidsongeschiktheid (WGA 80-100) duurzaamheid aannemen (aanpassen duurzaamheidscriterium); dus geen vaststelling meer door verzekeringsarts maar automatische toekenning na vijf jaar volledige arbeidsongeschiktheid.

Voor mensen die werken alleen op basis van feitelijke verdiensten een schatting maken van hun arbeidsongeschiktheidspercentage, en niet ook op basis van een theoretische schatting. Dan kan de WIA-claimbeoordeling voor personen die (nog/alweer) werken worden uitgevoerd door de arbeidsdeskundige, zonder tussenkomst van een verzekeringsarts.

Onderzoek wijst uit dat elk van deze maatregelen zou kunnen leiden tot een afname van de mismatch met maximaal 10%-punt.

 

Bedrijfsarts leidend maken bij de RIV-toets 

Momenteel wordt er gewerkt aan wetsvoorstellen om deze ingrijpende WIA-plannen te realiseren.  De minister wil het onderzoek naar de praktische verdiencapaciteit nader bekijken, ook in samenhang met het wetsvoorstel om het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de RIV-toets. Het wetsvoorstel RIV-toets regelt dat het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend wordt. De verzekeringsarts wordt dan niet meer bij deze RIV-toets betrokken.

 

Fundamentele stelselherziening 

De minister stelt een onafhankelijke commissie in om onderzoek naar een toekomstbestendig stelsel rond ziekte en arbeidsongeschiktheid te doen, waarbij de pijlers activering en inkomensbescherming blijven bestaan. De commissie dient een aantal toekomstscenario’s te presenteren, waarbij ook gekeken moet worden naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een duurzame oplossing voor de huidige mismatch op het terrein van sociaal-medische beoordelingen.

 

Artikelen