Skip to main content Skip to footer

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Werkgevers twijfelen vaak om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Onder meer omdat ze bang zijn voor meer uitval door ziekte en daarmee voor extra kosten: 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte en maximaal 10 jaar doorbelasting van een WGA-uitkering.

Om deze twijfel weg te nemen, heeft de overheid de no-riskpolis geïntroduceerd. Als de werknemer met een no-riskpolis uitvalt wegens ziekte, heeft hij recht op een Ziektewetuitkering van het UWV. Zo wordt de werkgever financieel gecompenseerd voor het loon dat hij aan zijn werknemer moet doorbetalen tijdens ziekte.

Is er sprake van langdurig verzuim dat tot een WGA-uitkering leidt, dan hoeft de werkgever ook daar niet het financiële risico van te dragen. Voor de werkgever die WGA-eigenrisicodrager is betekent dit dat hij voor een no-risker niet zelf de WGA-uitkering hoeft te betalen. Voor de publiek verzekerde werkgever betekent dit dat hiermee een verhoging van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas voorkomen wordt.

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Een Ziektewetuitkering van het UWV is 70 tot 100% van het (gemaximeerde) dagloon. In het eerste jaar hangt de precieze hoogte af van de loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Immers, het ene bedrijf betaalt 70% loon door in het eerste jaar, het andere 100%. In het tweede jaar is de uitkering van het UWV altijd 70% van het (gemaximeerde) dagloon.

 

Voor wie geldt de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt gedurende de eerste vijf jaar van het dienstverband als een werkgever iemand in dienst heeft genomen:

  1. Met een WAO- of WAZ-uitkering;
  2. Met een WIA-uitkering;
  3. Van wie minder dan 5 jaar geleden de aanvraag voor een WIA-uitkering was afgewezen (35-minner). In de beschikking staat dan dat de no-riskpolis voor een nieuwe werkgever van toepassing is;
  4. Die onder de tijdelijke compensatieregeling oudere en voormalig werklozen valt.

 

De no-riskpolis geldt onbeperkt als de werkgever iemand in dienst heeft  genomen:

  1. Uit het doelgroepregister banenafspraak (doelgroep uit de Participatiewet);
  2. Die Wajong heeft (of ooit heeft gehad).

De precieze voorwaarden die gelden voor de no-riskpolis vind je op de website van het UWV.

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Wil je meer weten over een opleiding? Of een advies welke opleiding jou het beste past? Bel met Christel, Paul, Sandra, Judith of Maria!

 

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

In de meeste situaties geldt de no-riskpolis dus 5 jaar na het moment van indiensttreding. Bepalend is dat werknemer op het moment van indiensttreding onder de voorwaarden van de no-riskpolis viel. In bijzondere situaties kan de werknemer een verlenging van de no-riskpolis met nog eens 5 jaar aanvragen. Bijvoorbeeld als hij al een ernstige ziekte heeft of op korte termijn ernstig invaliderend is. Dit mag vanaf zes maanden voordat de no-riskpolis afloopt. Veel verlengingsverzoeken worden echter door het UWV afgewezen.

 

Hoe weet je of een werknemer recht heeft op de no-riskpolis?

Je mag niet tijdens een sollicitatiegesprek vragen of iemand onder de no-riskpolis valt. Als de werknemer er zelf over begint, mag je het er uiteraard wel over hebben. Vanaf twee maanden na de start van het dienstverband mag je het wel vragen. De werknemer is verplicht hierop te antwoorden. Wie een VeReFi-abonnement heeft kan hiervoor op www.verefi.nl een voorbeeldbrief vinden onder Protocollen.

Vervolgens is het belangrijk een goede administratie bij te houden van wie onder de no-riskpolis valt. Houd ook bij wat de einddatum is, zodat de werknemer op tijd een eventuele verlenging kan aanvragen. Het bijhouden van de administratie is ook van belang om te kunnen controleren dat de uitkeringen voor no-riskers niet toch worden doorbelast via de premie Werkhervattingskas.

Eerder was het mogelijk om, als je pas later ontdekte dat er sprake was van een no-risker, achteraf nog een zogenoemde ‘fictieve’ Ziektewetuitkering aan te vragen. Sinds 1 januari 2022 geldt dat de Ziektewetuitkering  binnen een jaar aangevraagd moet zijn, anders kan er toch sprake zijn van doorbelasting binnen de Werkhervattingskas. Vandaar dat het heel belangrijk is de administratie goed op orde te hebben en op tijd de Ziektewetuitkering aan te vragen. Anders loop je als werkgever alsnog het risico om de volledige 12 jaar te betalen. 

 

Wat als een no-risker ziek wordt? 

Op het moment dat de no-risker ziek wordt, geef je dat door aan het UWV en geef je daarbij aan dat de no-riskpolis geldt. Geef de ziekmelding binnen 6 weken door: online via het werkgeversportaal. Het is belangrijk dat je de ziekmelding op tijd doet, omdat je anders een boete kunt krijgen van maximaal € 455.

 

De re-integratieplicht blijft bij de werkgever 

Let op: De no-riskpolis wil zeggen dat je als werkgever financieel gecompenseerd wordt voor de loondoorbetalingsverplichting. Je houdt echter wel zelf de re-integratieverplichting. Samen met de medewerker moet je je dus inspannen om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen.

Artikelen