Skip to main content Skip to footer

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Bij de invoering van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd was het oorspronkelijk al de bedoeling dat de loondoorbetalingsverplichting voor de AOW-gerechtigde 6 weken zou zijn. Maar omdat deze wet het voor werkgevers aantrekkelijker maakt om AOW’ers in dienst te nemen, was de vakbeweging bang voor verdringing op de arbeidsmarkt. Daarom werd als overgangsmaatregel eerst een loondoorbetalingsperiode van 13 weken ingevoerd. Bleek er geen sprake te zijn van verdringing, dan zou deze termijn alsnog 6 weken worden.

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Uit de evaluatie in 2020 bleek dat er geen verdringingseffect was, daarom heeft het kabinet destijds al besloten om de loondoorbetalingsperiode voor AOW’ers te verkorten naar 6 weken. Het was de bedoeling dat dit in zou gaan per 1 april 2021. Maar vlak voor deze datum werd bekend dat het UWV deze datum niet ging halen vanwege uitvoeringsproblemen bij de Ziektewet voor de AOW-gerechtigde. De wijziging gaat nu wel door op 1 juli 2023. Dit is geregeld met de Verzamelwet SZW 2023.  Als AOW-gerechtigde werknemers ziek zijn geworden voor 1 juli 2023 geldt nog de loondoorbetaling bij ziekte van 13 weken. Ziek op of na 1 juli 2023 betekent een loondoorbetalingsplicht van 6 weken. 

Let wel hierbij op de samentellingsregeling. Als twee ziekteperioden elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, wordt dit gezien als één ziekteperiode. Kortom, als iemand weer hersteld was gemeld, maar zich binnen vier weken weer ziek meldt, is de samentellingsregeling van toepassing. En als dan de eerste ziektedag voor 1 juli 2023 valt, is de loondoorbetalingsplicht 13 weken.

 

Ziektewet voor de AOW-gerechtigde

Als een AOW-gerechtigde ziek uit dienst gaat en de volledige periode van 13 weken loondoorbetaling nog niet doorlopen is, kan hij een Ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. De uitkeringsduur van deze ZW-uitkering gaat bij ziekte op of na 1 juli 2023 ook terug naar 6 weken.

Het UWV verstrekt deze uitkering aan de AOW-gerechtigde. Vervolgens verhaalt het UWV deze uitkering weer bij de laatste werkgever. Er wordt immers voor de AOW-gerechtigde geen Ziektewetpremie meer betaald.

Deze situatie komt geregeld voor wanneer het dienstverband voor bepaalde tijd afloopt en de AOW-gerechtigde werknemer op dat moment ziek is. Ook kan het gaan om een AOW-gerechtigde die via een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding werkt. Bij een uitzendbeding vervalt direct de loondoorbetaling bij ziekte voor de werkgever en kan de werknemer dus Ziektewetvangnet aanvragen. 

 

Opzetverbod bij ziekte ook terug naar 6 weken

Voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan, geldt niet alleen een loondoorbetalingsplicht voor de werkgever van 6 weken van toepassing. Ook de opzegtermijn gaat terug van 13 weken naar 6 weken.

 

WVP-verplichtingen bij ziekte van de AOW-gerechtigde

Bij ziekte van een AOW-gerechtigde blijven de re-integratieverplichtingen grotendeels bestaan, behalve dat er niet meer gezocht hoeft te worden naar ander werk bij een andere werkgever. De werkgever is dus verplicht om de zieke AOW-gerechtigde weer aan het werk te helpen in het eigen bedrijf. Ook moet de werkgever maatregelen nemen zodat de zieke AOW-gerechtigde zoveel mogelijk het eigen of ander passend werk kan doen. Er is overigens geen plicht meer om een poortwachterdossier aan te maken met een plan van aanpak voor de re-integratie.

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Wil je meer weten over een opleiding? Of een advies welke opleiding jou het beste past? Bel met Christel, Paul, Sandra, Judith of Maria!

 

Artikelen

Geschreven door

Marjol Nikkels, vaktechnisch directeur